Revisió ITV Vehicles agrícoles i ciclomotors

Revisió ITV Vehicles agrícoles i ciclomotors
DATA: 12 de Febrer 2024
LLOC: Zona de l’Estació (costat Parc Bombers)
HORARI: 9:00h. a 14:00h.
Us informem que la Unitat Mòbil efectuarà les revisions ITV als vehicles agrícoles (tractors i remolcs) en la data i lloc a dalt indicats. Segons regula l’article 6è. del Reial decret 2042/94, de 14 d’octubre (BOE núm. 275) actualitzat pel RD 711/2006, de 9 de juny, la revisió ITV és obligatòria per als vehicles agrícoles (tractors i remolcs). La inspecció tècnica periòdica es fa d’acord a la següent freqüència:
Fins a 8 anys: Exempt
De 8 a 16 anys: Biennal
De més de 16 anys: Anual
També us comuniquem que es podrà efectuar la inspecció periòdica obligatòria als ciclomotors de 49 cm3, segons el previst per l’Ordre IUE/40/2007, de 27 de febrer, per la qual es fixa la data d’entrada en vigor de l’obligatorietat de la inspecció tècnica periòdica dels ciclomotors de dues rodes. El cost de la inspecció ITV per a ciclomotors serà l’establert segons les tarifes d’ITV aprovades per la Generalitat de Catalunya. La inspecció tècnica periòdica de ciclomotors es fa d’acord a la següent freqüència:
Fins a 3 anys: Exempt
De més de 3 anys: Biennal
Les persones que hagin de passar la inspecció, hauran de RESERVAR HORA a través del web: www.citaprevia.cat o bé al telèfon 972 49 29 12. No s’atendran vehicles sense cita prèvia.