Constitució d’una borsa de treball d’operaris/es de neteja o equivalent de règim laboral del grup AP

En compliment del que disposa l’article 76 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, es fan públiques per al coneixement general les bases i convocatòria del procés selectiu de constitució d’una borsa de treball d’operaris/es de neteja o equivalent de règim laboral del grup AP, aprovades mitjançant decret de l’alcaldia núm. 2024DECR000333 de 27 de juny de 2024.

Expedient: X2024000559
Data limit de presentació de sol·licituds: 5 de juliol 2024