Servei de recollida d’animals

El servei de recollida d’animals abandonats, perduts o extraviats s’activa a partir d’un avís previ, que pot dur l’Ajuntament, un particular o qualsevol altra entitat. La gestió del centre d’acollida comporta la neteja de cada gàbia,l’alimentació i el control veterinari de cada animal.

Competències municipals segons la Llei de protecció dels animals (D.L.2/2008 del 15 d’abril):

1. Gestionar el cens municipal d’animals de companyia (gossos, gats i fures).

2. Recollir les comunicacions de pèrdues d’animals per part dels propietaris.

3. Recollir i controlar als animals abandonats. els perduts i els salvatges abandonats.

4. Disposar de centres de recollida d’animals abandonats o perduts o bé conveniar-ho amb altres ens locals. En cas de no disposar d’aquestes instal·lacions, es pot concertar la recollida amb entitats externes, ja siguin associacions de protecció i defensa dels animals o empreses especialitzades.

5. Confiscar animals de companyia si hi ha indicis de:

  • Maltractament o tortura
  • Símptomes d’agressions físiques
  • Desnutrició i deficient atenció veterinària
  • Permanència en instal·lacions indegudes.

6. Notificar al propietari d’un animal que s’ha trobat abandonat i porta micro-xip, que té 20 dies per recuperar-lo.

7. Identificar i esterilitzar els animals recollits.

8. Capturar en viu els gossos, els gats i les fures.

9. Inspeccionar i vigilar dins del municipi:

  • Els animals de companyia
  • Els nuclis zoològics

10. Aïllar o comissar els animals de companyia als quals se’ls hagi diagnosticat malalties transmissibles a les persones, previ informe dels departaments competents en medi ambient i sanitat animal.

11. Sancionar les infraccions greus.

12. Controlar els gossos potencialment perillosos

  • Tramitar el permís de llicència i conducció
  • Gestionar el registre d’aquestes races
  • Sancionar