Noves Mesures Estat d’Alarma pel COVID-19

En data 16 de març de 2020 l’Alcaldessa ha dictat la resolució que es transcriu a continuació:
DECRET edicte160320
ANTECEDENTS
Vist el decret d’alcaldia núm. 2020DECR000050 de 13 de març de 2020 a través del qual es dicten instruccions generals de l’Ajuntament d’Amer per a tot el personal de la corporació.
Ates la necessitat d’evitar la propagació del COVID-19 i la declaració d’Estat d’Alarma d’acord amb el que s’estableix pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19.
FONAMENTS DE DRET
Tenint en compte el contingut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19 es procedeix a aprovar noves mesures en el marc de l’Estat d’Alarma.
Vist l’article 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, que atorga a l’Ajuntament la potestat d’autoorganització que li permet adoptar les mesures següents, sense perjudici d’allò establert a l’article 6 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19.
Atès que la competència per a l’adopció d’aquesta resolució corresponen a l’alcaldessa en virtut de l’article 21.1.m) de la Llei 771985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
RESOLC:
PRIMER.- COMUNICAR les condicions laborals pels treballadors de les dependències municipals següents:
· Es demana mantenir les distàncies de seguretat entre els treballadors/es.
· Recomanem prendre la temperatura corporal abans de sortir de casa.
· Evitar aglomeracions i concentracions de gent en un mateix espai.
· Es demana mantenir totes les mesures d’higiene possibles en els llocs de treball: netejar l’espai freqüentment i no compartir eines de treball.
· Tot el personal ha de comunicar, de forma urgent, les declaracions d’incapacitat temporal que es vagin produint i informar si aquesta incapacitat deriva d’haver estat contagiat del COVID-19, per tal de poder activar els mitjans preventius adequats i tramitar degudament les baixes.

SEGON.- APROVAR que es limiti la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament d’Amer, de la següent manera:
· Llar de jubilats: Es treballarà a porta tancada. L’horari variarà d’acord amb el pacte de la treballadora amb l’alcaldessa.
·Pavelló municipal: La consergeria del pavelló NO ha d’assistir al seu lloc de treball, degut a que aquest restarà tancat d’acord amb allò establert pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària causada pel COVID-19 es procedeix a aprovar noves mesures en el marc de l’Estat d’Alarma.
· Centres educatius i llars d’infants: NO han d’assistir al seu lloc de treball per indicació del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i degut a cap d’ells són municipals.
· Brigada municipal: Es treballarà en règim de torns i flexibilitat horària acordada amb el Cap d’Àrea.
· Servei de neteja: NO varien les seves condicions de treball, ja que no es treballa amb equip. Es permet la flexibilitat horària pel cuidat de fills i persones dependents acordada amb el Cap d’Àrea.
· Oficines municipals: D’acord amb la proposta consensuada amb l’alcaldia s’implementa el teletreball en algunes àrees, però ha de quedar com a mínim una persona a l’Ajuntament (és considerat un servei mínim obligatori).
En els casos en que es realitza teletreball, el treballador queda sota la supervisió del seu cap, que vetllarà pel seguiment i compliment de la feina de l’àrea. A més, es requereix estar disponible al mòbil en horari laboral per coordinació.
Cal que les persones imunodeprimides que no puguin realitzar teletreball i les persones que es troben en quarantena, cal que s’acullin a les declaracions d’incapacitat temporal d’acord amb allò establert al Reial Decret 463/2020.
Sens perjudici d’allò establert a l’article 96.1.d) del Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública, respecte del permís per a deures inexcusables de caràcter públic o personal, durant el temps indispensable per complir-los.
TERCER.- AJORNAMENT de les celebracions de reunions dels òrgans de govern local. D’acord amb la disposició addicional 3a i 4a del Reial Decret 463/2020 queden ajornades les Juntes de Govern Local, les Comissions Informatives del Ple, els Plens, o altres que estiguessin programades durant la vigència d’aquest decret.

QUART.- ABOCAR les competències de la Junta de Govern Local a l’alcaldia en virtut del decret d’alcaldia número 2019DECR000162 d’11 de juliol de 2019, per tal de que en allò que sigui necessari, aquesta alcaldia, pugui dictar les resolucions oportunes, sens perjudici d’allò establert a l’article 21.1.k) de la Llei de Bases de Règim Local.
CINQUÈ.- El registre d’entrades i sortides romandrà obert, no obstant, es sol·licita als ciutadans, que en la mesura del possible, facin ús del registre electrònic de l’Ajuntament.
SISÈ.- Respecte de l’atenció ciutadana es sol·licita als ciutadans, que en la mesura del possible, es comuniquin amb aquest ajuntament a través de trucades telefòniques (972 43 11 12) i/o correu electrònic (amer@amer.cat).
SETÈ.- Respecte del MERCAT MUNICIPAL dels dimecres, d’acord amb el Reial Decret 463/2020, només es permet l’assistència als marxants que venguin productes alimentaris de primera necessitat. Els marxants hauran de respectar les mesures concretes imposades, mentre perduri l’estat d’alarma, pel Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya i aquest Ajuntament.
VUITÈ.- Aquestes mesures juntament amb les mesures que continuïn vigents del decret d’alcaldia núm. 2020DECR000050 de 13 de març de 2020 a través del qual es dicten instruccions generals de l’Ajuntament d’Amer per a tot el personal de la corporació, entren en VIGOR pel mateix termini de l’estat d’alarma declarat a través del Reial Decret 463/2020.
NOVÈ.- DIFONDRE aquesta resolució a tot el personal, regidors i ciutadans pels mitjans que garanteixin de forma més ràpida el seu coneixement”.