Subvencions a entitats municipals

A la Junta de Govern Local de 8 d’abril de 2021 s’ha aprovat un nou model per sol·licitar les subvencions nominatives així com per presentar el compte justificatiu.

Els esmentats documents s’han de presentar per mitjans electrònics a l’Ajuntament d’Amer, entre els quals recomanem utilitzar el model de tràmit d’e-tram de subvenció a entitats.

El procediment per la sol·licitud de les subvencions nominatives serà el següent:

1r) Presentació de la sol·licitud de subvenció per part de l’entitat, a través de la qual l’entitat podrà sol·licitar una bestreta de fins al 50 % de l’import de la subvenció.

2n) Aprovació de la sol·licitud i de la bestreta, quan es doni el cas, per part de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Amer

3r) Signatura del conveni de col·laboració entre l’entitat i l’Ajuntament d’Amer. Fins que no s’hagi signat aquest conveni no es procedirà al pagament de la bestreta.

4t) Presentació del compte justificatiu per part de l’entitat.

5è) Aprovació del compte justificatiu per part de la Junta de Govern Local. No es podrà aprovar el compte justificatiu si prèviament no s’ha signat el conveni d’acord amb el punt 3r.

 

Documentació:

Sol·licitud_Subvenció

FORMULARI COMPTE JUSTIFICATIU